Trwa logowanie...

Zarejestruj się przez portal


REGULAMIN PORTALU BOBORYNEK

REGULAMIN PORTALU BOBORYNEK

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami odnoszącymi się do jego treści, w tym także wszystkimi regulacjami prawnymi oraz administracyjnymi obowiązującymi w Polsce, definiuje sposób oraz zasady użytkowania portalu Boborynek wraz z obowiązkami i prawami jego Użytkowników, Administratorów oraz właścicieli.

2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu Boborynek oznacza dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego wszystkich postanowień.

3. Korzystanie przez Użytkownika z portalu Boborynek oznacza jego zobowiązanie do przestrzegania wszystkich postanowień oraz zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

1. Definicje

 

Menthor Media: spółka Menthor Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie (95-035) przy ul. Łęczyckiej 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431317, wyłączny pomysłodawca i właściciel portalu Boborynek;

 

Administrator: osoba działająca w imieniu i za zgodą Menthor Media, odpowiedzialna za proces administrowania i zarządzania portalem Boborynek;

 

Boborynek: prowadzony i utrzymywany przez Menthor Media w domenie boborynek.pl portal internetowy o charakterze otwartym, w którym organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi o charakterze komercyjnym, związane z Transakcjami oraz usługi o charakterze niekomercyjnym. Boborynek przeznaczony jest do zamieszczania Ogłoszeń dotyczących produktów i usług przeznaczonych dla dzieci;

 

Dane osobowe: zbiór wszystkich informacji przekazanych przez Użytkowników portalowi Boborynek podczas dokonywania procesu Rejestracji i administrowany przez Menthor Media Sp z o.o. zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Ekspert: każda osoba fizyczna lub prawna, która na mocy umowy zawartej z Menthor Media Sp. z o.o. zamieszcza na portalu Boborynek określone grupy informacji lub porady w zakresie merytorycznym zgodnym z zawartą umową o współpracy;

 

Exclusive: specjalna grupa Użytkowników - Sklepów, oferujących wyjątkowe, przygotowane dla Użytkowników portalu Boborynek usługi lub produkty. Opcja Excusive dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy Konta Firma;

 

Formularz rejestracyjny: sparametryzowany formularz służący do przeprowadzenia procesu Rejestracji nowych Użytkowników (zarówno Użytkowników indywidualnych jak i Sklepów) na portalu Boborynek. Dla obu ww. grup Użytkowników przygotowano odrębne Formularze rejestracyjne, w których należy podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację podmiotów i osób rejestrujących się na portalu Boborynek.

 

Forum: funkcja portalu Boborynek, umożliwiająca otwartą - widoczną dla Użytkowników oraz odwiedzających portal Boborynek wymianę informacji i poglądów pomiędzy Użytkownikami portalu Boborynek. Szczegółowe zasady korzystania z Forum na portalu Boborynek opisane zostały w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;

 

Konto: prowadzone przez Menthor Media dla każdego z Użytkowników pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu Boborynek.

 

Wyróżnia się dwa rodzaje kont na portalu Boborynek: Konto Zwykłe oraz Konto Firma;

Konto Zwykłe: konto prowadzone dla Użytkownika, który nie prowadzi w ramach portalu Boborynek działalności gospodarczej; przewidziane dla Użytkownika indywidualnego;

Konto Firma: konto prowadzone dla Użytkownika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na portalu Boborynek - Sklep;

 

Kupujący: Użytkownik wykonujący wszystkie czynności zmierzające do kupna Towaru, zamiany Towaru lub nieodpłatnego otrzymania Towaru na portalu Boborynek w ramach Transakcji Sprzedaży, Transakcji Nieodpłatnego Przekazania lub Transakcji Zamiany;

 

Ogłoszenie: każde zamieszczone przez Użytkownika portalu Boborynek ogłoszenie, dotyczące Transakcji Sprzedaży, Transakcji Nieodpłatnego Przekazania oraz Transakcji Zamiany. Dodatkowo Użytkownik może również zamieścić Ogłoszenie dot. poszukiwania określonego produktu lub usługi.

Każdy Użytkownik ma prawo do zamieszczenia na portalu Boborynek dowolnej liczby Ogłoszeń.

 

Regulamin: niniejszy regulamin portalu Boborynek;

 

Rejestracja: procedura zakładania Konta na portalu Boborynek oraz jego aktywacji celem uzyskania statusu Użytkownika;

 

Sklep: Użytkownik, dla którego prowadzone jest Konto Firma na portalu Boborynek;

 

Sprzedający: Użytkownik sprzedający Towar, oferujący Towar do zamiany lub nieodpłatnego przekazania w ramach Transakcji Sprzedaży, Transakcji Nieodpłatnego Przekazania lub Transakcji Zamiany na portalu Boborynek;

 

Strona internetowa: inaczej Boborynek - portal internetowy o charakterze otwartym prowadzony i utrzymywany przez Menthor Media w domenie boborynek.pl;

 

Towar: rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem portalu Boborynek;

 

Transakcje: procedury zawierania cywilno-prawnych umów sprzedaży, zamiany i nieodpłatnego przekazania Towaru, określone w pkt. 3. Regulaminu: „Rodzaje Transakcji” (Transakcje Sprzedaży, Transakcje Nieodpłatnego Przekazania, Transakcje Zamiany);

 

Użytkownik: każda osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, spełniająca warunki Regulaminu, która dokonała Rejestracji i została zweryfikowana, w wyniku czego utworzono dla niej i aktywowano Konto, co jest równoznaczne z uzyskaniem dostępu do usług świadczonych przez Menthor Media w ramach portalu Boborynek na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Wyróżnia się dwa rodzaje Użytkowników: Użytkownika indywidualnego oraz Sklep.

 

Użytkownik indywidualny: Użytkownik, dla którego prowadzone jest Konto zwykłe na portalu Boboryenk;

 

Weryfikacja: zespół czynności o charakterze administracyjno-kontrolnym, realizowanych przez Administratora portalu Boborynek, mających na celu sprawdzenie informacji podanych przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji pod kątem ich prawdziwości oraz zgodności z wymogami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

 

2. Ogólne warunki uczestnictwa w portalu Boborynek

 

2.1. Użytkownikiem portalu Boborynek może być:

• każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat,

• osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2. Osoby fizyczne (Użytkownicy indywidualni), którzy nie prowadzą w ramach portalu Boborynek działalności gospodarczej (Konto Zwykłe), powinni w celu dokonania Rejestracji wypełnić zamieszczony formularz rejestracyjny poprzez wprowadzenie następujących danych:

• swojego imienia i nazwiska,

• nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować na portalu Boborynek (login) oraz hasła służącego do logowania na portalu Boborynek (Konto Zwykłe),

• swojego adresu e-mail.

Podanie kolejnych danych, wymienionych poniżej jest dowolne; nie wpływa ono na możliwość rejestracji na portalu Boborynek. Do grupy tych danych należą:

• kontaktowy numer telefonu,

• adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym i województwem,

• adres strony internetowej Użytkownika.

2.3. Procedurę Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z portalu Boborynek w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (Konto Firma), a także wszystkich innych czynności tych podmiotów na portalu Boborynek, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu przeprowadzenia procedury Rejestracji osoba taka powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez wprowadzenie następujących danych:

• nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować na portalu Boborynek (login) oraz hasła służącego do logowania na portalu Boborynek,

• swojego imienia i nazwiska (w przypadku osoby fizycznych prowadzącej działalność gospodarczą)

• swojego adresu e-mail,

• swojego numeru telefonu kontaktowego,

• pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adresu jego siedziby wraz z województwem,

• numeru KRS (jeśli taki posiada),

• numeru NIP,

• numeru REGON.

• adresu swojej strony internetowej (jeśli taki posiada.

W terminie 14 dni od dnia Rejestracji Użytkownik Konta Firma powinien przesłać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@boborynek.pl lub pocztą kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane. Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska.

2.4. W celu przeprowadzenia procedury Rejestracji apteki ogólnodostępnej do wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3., Użytkownik powinien również dołączyć aktualne zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wydane przez właściwego dla danego Użytkownika wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz umieścić w Ogłoszeniu odnośnik do posiadanego zezwolenia w formacie PDF.

2.5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail wysłana zostanie wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Menthor Media. Przedmiotem zawartej umowy są usługi świadczone przez Menthor Media na portalu Boborynek, na zasadach oraz warunkach określonych w Regulaminie.

2.6. Każdemu Użytkownikowi portalu Boborynek przysługuje w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 2.5., prawo do odstąpienia od niej, bez podania jakichkolwiek przyczyn. Odstąpienie możliwe jest poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie elektronicznej na adres email: kontakt@boborynek.pl lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem na adres siedziby Menthor Media).

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jedynie Użytkownikowi, który zamieścił Ogłoszenie na portalu Boborynek lub dokonał jakiejkolwiek czynności na portalu Boborynek, z którą związany jest obowiązek zapłaty na rzecz Menthor Media.

2.7. Rozwiązanie umowy z Menthor Media dotyczącej Konta Zwykłego na portalu Boborynek możliwe jest poprzez wybór opcji "Usuń Konto" dostępnej w Profilu Użytkownika.

2.8. Rozwiązanie umowy z Menthor Media dotyczącej Konta Firma następuje poprzez wysłanie wypowiedzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Menthor Media.

2.9. Menthor Media zastrzega sobie prawo do uzależnienia procedury Rejestracji lub korzystania z portalu Boborynek przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3. W przypadku Konta Firma nieprzesłanie przez Użytkownika kopii dokumentów wymienionych w pkt. 2.3. i 2.4. Regulaminu w terminie tam wskazanym, potwierdzających dane zawarte na Koncie, lub ich negatywna weryfikacja przez Menthor Media, skutkować będzie brakiem możliwości prowadzenia działalności na portalu Boborynek w ramach Konta Firma.

Pozytywna weryfikacja dokumentów wymienionych w pkt. 2.3. i 2.4. Regulaminu oznacza, że Konto Firma zostanie z dniem pozytywnej weryfikacji wyróżnione ikoną, widoczną dla wszystkich Użytkowników oraz odwiedzających portal Boborynek.

2.10. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji Menthor Media założy dla danego Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu), zgodnej z podaną w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta po podaniu na portalu Boborynek nazwy (loginu) oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.

2.11. Każde Konto zawiera wyłącznie dane i informacje Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakiejkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Profilu Użytkownika Zabronione jest podawanie jakichkolwiek danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Każde Konto na portalu Boborynek musi mieć przyporządkowany oddzielny adres e-mail.

2.12. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych bądź też niekompletnych danych może skutkować zawieszeniem lub usunięcia Konta Użytkownika na portalu Boborynek. Taki sam skutek nastąpi w przypadku stwierdzenia przez Menthor Media faktu, że za pomocą Konta Zwykłego prowadzona jest działalność mająca charakter zarobkowej działalności gospodarczej.

2.13. Każdy Użytkownik, w celu  zapewnienia sobie możliwości korzystania z wszystkich usług świadczonych przez Menthor Media na portalu Boborynek, musi po zakończeniu procesu Rejestracji dokonać pełnej aktywacji Konta poprzez odebranie wysłanej przez Menthor Media wiadomości e-mail zawierającej specjalny link aktywacyjny oraz kliknięcie tego linku.

2.14. Użytkownik posiadający Konto Firma może posiadać więcej niż jedno Konto Firma na portalu Boborynek. Nie jest dozwolone ich wykorzystywanie do dokonywania jakichkolwiek czynności naruszających postanowienia Regulaminu.

2.15. Użytkownik posiadający Konto Zwykłe, nie może posiadać na portalu Boborynek więcej niż jednego Konta.

2.16. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom lub podmiotom, z wyjątkiem udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

2.17. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta Firma mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

2.18. Menthor Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku nie zachowania należytej staranności związanej z utrzymaniem w tajemnicy hasła do Konta.

2.19. Menthor Media zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Menthor Media w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Menthor Media może warunkować dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do swojego Konta.

2.20. Menthor Media będzie przekazywać informacje właściwym służbom oraz organom administracji państwowej (Policja, Prokuratura) o jakichkolwiek wykroczeniach i czynach zabronionych oraz o naruszeniach obowiązujących przepisów prawa dokonanych przez Użytkowników portalu Boborynek, w szczególności o:

• umieszczeniu na portalu Boborynek zapisów lub podaniu informacji niezgodnych z prawem, zawierających treści zakazane lub naruszające dobre imię innych osób, organizacji lub podmiotów,

• umieszczeniu na portalu Boborynek treści i materiałów o charakterze pornograficznym, mogących naruszyć uczucia religijne wybranej grupy osób oraz naruszających poczucie godności wszelkiego rodzaju grup społecznych o charakterze formalnym lub nieformalnym (np. grup etnicznych, grup o charakterze nieformalnym, mniejszości seksualnych itp.),

• umieszczeniu na portalu Boborynek innego rodzaju treści zakazanych lub niedopuszczonych przez prawo.

2.21. W przypadku stwierdzenia umieszczenia na portalu Boborynek treści, informacji lub materiałów opisanych w pkt. 2.18 Menthor Media zastrzega sobie prawo do ich usunięcia oraz do zablokowania konta Użytkownika, który dokonał ich umieszczenia na portalu Boborynek.

2.22. Prawidłowe korzystanie z portalu Boborynek wymaga od jego Użytkowników posiadania aktualnej wersji przeglądarki internetowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres email: kontakt@boborynek.pl

 

II. TRANSAKCJE NA PORTALU BOBORYNEK

 

3. Rodzaje Transakcji na portalu Boborynek

 

3.1. Menthor Media oferuje Użytkownikom portalu Boborynek możliwość zawierania umów sprzedaży, zamiany oraz nieodpłatnego przekazania Towarów na zasadach określonych w Regulaminie. W celu umożliwienia zawierania ww. rodzajów umów Menthor Media udostępnia Użytkownikom przygotowane informatyczne narzędzia systemowe. Menthor Media nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość oraz wolę zawarcia i wykonania określonego rodzaju umowy, dotyczącej Towaru będącego przedmiotem umowy.

3.2. Na portalu Boborynek możliwe jest dokonywanie następujących rodzajów Transakcji:

• Transakcji Sprzedaży, oznaczającej sytuację, w ramach której Sprzedający zamieszcza Ogłoszenie oferując sprzedaż Towaru po określonej cenie. Transakcja tego typu może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,

• Transakcji Nieodpłatnego Przekazania, oznaczającej sytuację, w ramach której Sprzedający zamieszcza Ogłoszenie oferując nieodpłatne przekazanie Towaru. Transakcja tego typu może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,

• Transakcji Zamiany, oznaczającej sytuację, w ramach której Sprzedający zamieszcza Ogłoszenie oferując przekazanie Towaru w zamian za otrzymanie innego wskazanego przez siebie Towaru. Transakcja tego typu może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa.

3.3. Transakcja jednoprzedmiotowa realizowana jest wyłącznie w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, zamiany lub nieodpłatnego przekazania, zaś Transakcja wieloprzedmiotowa dotyczy sytuacji, w której możliwe jest zawarcie większej liczby umów.

3.4. Podane przez Użytkowników ceny Towaru wraz z wszystkimi pozostałymi warunkami Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających portal Boborynek.

3.5. Wszyscy Użytkownicy portalu Boborynek mają możliwość zamieszczania Ogłoszeń dotyczących poszukiwania określonego Towaru – Ogłoszenie Poszukuję. Do ogłoszeń tego typu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zawarcie Umowy następuje nie za pośrednictwem narzędzi technicznych udostępnianych przez Menthor Media na portalu Boborynek, ale na podstawie ustaleń dokonywanych indywidualnie między kontaktującymi się Użytkownikami portalu Boborynek.

3.6. Transakcje w kategorii „Usługi” nie są realizowane w  celu zawarcia umowy. Wszystkie czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Transakcji nie są wiążące, a Transakcje w tej kategorii pełnią funkcje informacyjną, mając charakter wyłącznie ogłoszeniowy.

 

4. Zabronione Towary na portalu Boborynek oraz Towary dopuszczone warunkowo

 

4.1. Sprzedający jest zobowiązany do niezamieszczania Ogłoszeń dotyczących Towarów, którymi obrót:

• narusza w jakikolwiek sposób obowiązujące przepisy prawne,

• narusza uprawnienia osób trzecich (w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej),

• narusza reputację Menthor Media oraz portalu Boborynek,

• których wystawienie może być uznane za naruszenie obowiązujących norm społecznych, dobrych obyczajów lub innych aspektów oraz zasad tzw. współżycia społecznego,

• stanowiących bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla Użytkowników portalu Boborynek, innych osób niezwiązanych z portalem Boborynek  lub otoczenia,

• produktów podrobionych, tzn. towarów lub usług oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd dot. pochodzenia, ilości, jakości, składu, sposobu wykonania, zastosowania, serwisu, konserwacji lub innych istotnych cech charakterystycznych,

• kuponów zniżkowych, rabatowych, w formie promesy uprawniającej do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.

4.2. Zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki, a zamieszczony w treści Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

• leki (OTC) mogą być wystawiane tylko i wyłącznie przez apteki ogólnodostępne, które dokonały Rejestracji Konta Firma. Wymagane jest umieszczenie w tytule oraz treści Ogłoszenia następujących informacji umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację, takich jak: nazwa leku (OTC), wielkość opakowania, dawka, postać leku (OTC), ilość, a także powszechnie obowiązujących informacji służących identyfikacji apteki ogólnodostępnej, takich jak: nazwa, adres, nr telefonu kontaktowego oraz adres email,

• wszelkiego rodzaju publikacje w formie elektronicznej (np. poradniki, książki - tzw. e-booki), z zastrzeżeniem, że Sprzedający jest wyłącznym autorem danej publikacji lub jej wydawcą. Wydawca publikacji musi być Użytkownikiem Konta Firma. Publikacja nie może być objęta licencją GNU Free Documentation License (powyższe zastrzeżenie nie dotyczy instrukcji i dokumentacji oprogramowania dołączanych do programów objętych licencją GNU GPL). Wymagane jest podanie nadanego publikacji numeru ISBN (International Standard Book Number)  lub ISNN (International Standard Serial Number), który to numer w momencie wystawienia w ramach Transakcji musi być weryfikowalny, co oznacza, że dany numer ISBN lub ISNN musi figurować w bazie danych Biblioteki Narodowej na stronie http://alpha.bn.org.pl/search*pol/.

 

5. Obowiązki Sprzedającego związane z realizacją Transakcji

 

5.1. Proces realizacji Transakcji rozpoczyna się poprzez wypełnienie dostępnego na portalu Boborynek formularza Transakcji. Sprzedający powinien szczegółowo opisać oferowany Towar. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami. Dodatkowo Sprzedający określa również dokładny rodzaj zamierzonej Transakcji, tzn. Transakcję Sprzedaży, Transakcję Nieodpłatnego Przekazania lub Transakcję Zamiany.

5.2. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Sprzedającego dotyczącego danej Transakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, potwierdzającym fakt, że obrót Towarem opisanym w Ogłoszeniu:

• nie narusza obowiązujących przepisów oraz regulacji prawnych,

• nie narusza praw osób trzecich, w tym także, że Sprzedający jest uprawniony do zawarcia oraz wykonania umowy, w celu zawarcia której rozpoczęta została Transakcja.

5.3. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania oraz zamieszczenia dokładnego, prawdziwego - zgodnego ze stanem faktycznym opisu wystawianego Towaru. Zamieszczony przez Sprzedającego opis wystawianego Towaru nie może wprowadzać w błąd Użytkowników portalu Boborynek.

5.4. Zabronione jest umieszczanie w opisie Transakcji treści naruszających przepisy prawa lub zapisy niniejszego Regulaminu. Niezależnie od powyższych zastrzeżeń opis Transakcji nie może zawierać następujących informacji:

• nazw i/lub adresów stron internetowych konkurencyjnych serwisów internetowych lub podmiotów wobec portalu Boborynek oraz odsyłaczy (linków) do takich stron,

• jakichkolwiek elementów zachęcających do zakupu wystawianego Towaru z pominięciem portalu Boborynek, w tym także odsyłaczy do stron internetowych, za pośrednictwem których możliwe jest prowadzenie działalności handlowej lub innych rodzajów działalności zbieżnej z przedmiotem działalności portalu Boborynek,

• jakichkolwiek reklam i każdej innej formy promocji towarów i usług oferowanych poza portalem Boborynek,

• reklam lub informacji związanych z planowaniem lub organizowaniem konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań o charakterze technicznym lub organizacyjnym, w wyniku których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania, w sposób uznaniowy  lub poprzez osiągnięcie odpowiedniego poziomu wartości zakupów.

5.5. Opis wystawianego Towaru powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami prawnymi. Opis wystawianego Towaru powinien zawierać wszystkie wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach oraz regulacjach prawnych dotyczących ochrony konsumentów.

5.6. Opis wystawianego Towaru powinien uwzględniać jego cenę brutto oraz charakterystyczne cechy fizyczne o charakterze kwantytatywnym (mierzalnym) oraz kwalitatywnym (jakościowym), umożliwiające jego łatwą i jednoznaczną identyfikację, w szczególności zaś: waga, rozmiar (lub dostępne warianty rozmiarowe – tzw. rozmiarówka), stan fizyczny (nowy/używany), kolor (lub dostępne warianty kolorystyczne), dostępność, możliwy termin oraz koszt dostawy itd.

5.7. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść wszystkich informacji podanych w opisie Towaru oraz w opisie Transakcji. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości opisu Towaru.

5.8. Sprzedający ma obowiązek umieszczenia Ogłoszenia dotyczącego wystawianego Towaru w odpowiedniej kategorii przyporządkowania – grupie tematycznej dostępnej na portalu Boborynek.

5.9. Informacje zamieszczane w opisie Transakcji mogą odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej Transakcji. Sprzedający może dodatkowo zamieszczać zdjęcia oferowanego Towaru, z zastrzeżeniem, że zdjęcia powinny posiadać odpowiednią jakość, umożliwiającą identyfikację oraz ocenę oferowanego Towaru.

5.10. Treść opisu Transakcji jest wiążąca dla Sprzedającego. Sprzedający może dokonywać zmian treści zawartej w opisie Transakcji tylko do momentu skorzystania przez Kupującego z opcji Kupuję, Przyjmuję lub Zamieniam.

5.11. Sprzedający jest zobowiązany do podania preferowanego przez siebie sposobu zapłaty za wystawiony Towar, z zastrzeżeniem, że podany przez niego sposób zapłaty jest zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz regulacjami prawnymi.

5.12. Wystawienie Transakcji Sprzedaży, Transakcji Nieodpłatnego Przekazania oraz Transakcji Zamiany oznacza zgodę Sprzedającego na jej publikację w celach promocyjnych przez Menthor Media w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Menthor Media.

 

6. Proces Transakcji

                              

6.1. Kupujący bierze udział w Transakcji Sprzedaży, Transakcji Nieodpłatnego Przekazania lub Transakcji Zamiany poprzez wybór opcji Kupuję, Przyjmuję lub Skontaktuj się.

6.2. Kupujący w momencie wybrania opcji Kupuję, Przyjmuję lub Zamieniam wyraża zgodę na przekazanie przez portal Boborynek Sprzedającemu informacji obejmujących następujące informacje z Konta Kupującego, celem umożliwienia finalizacji wybranego wariantu Transakcji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

6.3. Złożone przez Kupującego oferty w ramach Transakcji Sprzedaży i Transakcji Nieodpłatnego Przekazania są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego oraz Kupującego).

6.4. Złożone przez Kupującego oferty w ramach Transakcji Zamiany nie są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego oraz Kupującego). Wybór opcji Zamieniam powoduje udostępnienie Sprzedającemu danych kontaktowych Kupującego celem prowadzenia negocjacji przez strony Transakcji i ustalenia, czy oferowany przez Kupującego Towar będzie podlegał zamianie w zamian za Towar oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza zawarcie umowy w ramach Transakcji Zamiany poprzez wybór opcji Potwierdzam zamianę.

6.5. Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem portalu Boborynek zadawać Sprzedającemu pytania związane z treścią Ogłoszenia. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

6.6. Odrzucenie złożonej przez Kupującego oferty w ramach Transakcji Sprzedaży i Transakcji Nieodpłatnego Przekazania przez Sprzedającego możliwe jest tylko:

• na wyraźną prośbę Kupującego, który złożył ofertę,

• w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu przez Sprzedającego z Kupującym,

• w przypadku wystąpienia innych ważnych przesłanek, uniemożliwiających ukończenie Transakcji,

• z powodu dużej liczby Komentarzy negatywnych wystawionych Kupującemu,

• z innych ważnych przyczyn, dla których Kupujący nie budzi zaufania Sprzedającego.

6.7. Zakończenie Transakcji następuje:

• po skorzystaniu przez Kupującego z opcji Kupuję lub Przyjmuję w przypadku Transakcji jednoprzedmiotowych,

• po wyczerpaniu liczby przedmiotów oferowanych w ramach Transakcji w przypadku Transakcji wieloprzedmiotowych,

• po potwierdzeniu przez Sprzedającego Transakcji Zamiany poprzez wybranie opcji Potwierdzam zamianę,

• automatycznie po upływie czasu, na który było wystawione Ogłoszenie, w przypadku braku ofert realizacji Transakcji.

6.8. Zawarcie umowy, forma rozliczeń finansowych, kwestie dotyczące dostawy Towaru, będącego przedmiotem Transakcji, są kwestią wzajemnych ustaleń oraz uzgodnień pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

6.9. Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od zakończenia Transakcji wskutek skorzystania przez Kupującego z opcji Kupuję lub Przyjmuję lub zakończenia Transakcji wskutek wyboru przez Sprzedającego opcji Potwierdzam zamianę.

6.10. Sprzedający nie może wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującemu, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w treści Ogłoszenia.

6.11. Portal Boborynek nie ingeruje w ocenę zawartą w wystawionych przez Użytkowników Komentarzach. Portal Boborynek usuwa albo edytuje Komentarz lub odpowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Portal Boborynek może według własnego uznania zablokować możliwość wystawienia  Komentarzy w uzasadnionych przypadkach.

 

7. Uczestnictwo Menthor Media w procesie Transakcji na portalu Boborynek

 

7.1. Menthor Media oraz portal Boborynek nie są stroną zawieranych na portalu Boborynek umów i nie ponoszą odpowiedzialności za:

• jakiegokolwiek zachowania Użytkowników na portalu Boborynek, zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

• przebieg oraz ostateczny rezultat procesu Transakcji, w tym niezawarcie przez Użytkowników umów w ramach Transakcji na portalu Boborynek,

• niestaranne, nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych w ramach Transakcji portalu Boborynek,

• jakiekolwiek następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie treści Regulaminu,

• jakość, legalność, stan techniczny, poziom zużycia oraz poziom bezpieczeństwa Towarów oferowanych w ramach Transakcji na portalu Boborynek,

• poziom dokładności, rzetelności oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Kupujących,

7.2. Menthor Media oraz portal Boborynek nie prowadzą procesu weryfikacji oraz sprawdzania Towarów oferowanych w ramach Transakcji, pod kątem ich parametrów ilościowych, jakościowych oraz zgodności z opisem Transakcji, zamieszczonym na portalu Boborynek.

7.3. Menthor Media oraz portal Boborynek zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji. Informacje o tego typu działaniach zostaną przekazane Sprzedającemu.

7.4. Menthor Media oraz portal Boborynek zastrzegają sobie prawo do usunięcia z portalu Boborynek Transakcji w następujących przypadkach:

• gdy czynności związane z Transakcją naruszają w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy i regulacje prawne,

• gdy czynności związane z Transakcją wywierają negatywny wpływ na dobre imię Menthor Media oraz portalu Boborynek.

W przypadku usunięcia Transakcji wszystkie informacje z nią związane przestają być widoczne na portalu Boborynek, co oznacza, że dalsze czynności w ramach tej  Transakcji nie są już możliwe. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone na portal Boborynek.

7.5. W przypadku, gdy działania Użytkownika:

• są sprzeczne z zapisami Regulaminu,

• mogą naruszać interesy lub bezpieczeństwo innych Użytkowników portalu Boborynek,

• zagrażają w jakikolwiek interesom Menthor Media lub portalu Boborynek,

• wywierają negatywny wpływ na dobre imię Menthor Media lub portalu Boborynek,

• w jakikolwiek inny sposób szkodzą Menthor Media lub portalowi Boborynek.

Menthor Media może podjąć następujące działania:

• zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika,

• ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu Boborynek,

• uzależnić dalsze korzystanie z portalu Boborynek od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.

Niezależnie od faktu zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Menthor Media.

7.6. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uzyskania zgody Menthor Media. Menthor Media może odmówić Użytkownikowi kolejnej Rejestracji i prowadzenia Konta również w sytuacji, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

7.7. Menthor Media oraz Administrator portalu Boborynek zobowiązują się do zachowania maksymalnego poziomu staranności w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania portalu Boborynek.

7.8. Menthor Media oraz Administrator portalu Boborynek są zobowiązani do niezwłocznego usuwania treści publikowanych przez Użytkowników, pozostających w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub zapisami Regulaminu.

 

8. Opłaty na rzecz Menthor Media z tytułu uczestnictwa w Transakcjach

 

8.1. Usługi świadczone przez Menthor Media w ramach portalu Boborynek są bezpłatne. Wyjątkiem od tej reguły są opłaty pobierane od Użytkowników, dla których prowadzone jest Konto Firma oraz opłaty pobierane od wszystkich Użytkowników za usługi dodatkowe oferowane w ramach portalu Boborynek. Wszystkie opłaty i usługi dodatkowe wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

8.2. W przypadku opłat ponoszonych przez Użytkowników, dla których prowadzone jest Konto Zwykłe, ich naliczenie następuje poprzez wybór przez Użytkownika odpowiedniej formy płatności opisanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Użytkownik może zgłosić żądanie wystawienia faktury za dany miesiąc do 7 dnia następnego miesiąca.

8.3. W przypadku opłat ponoszonych przez Użytkowników, dla których prowadzone jest Konto Firma, opłaty naliczane są w cyklach miesięcznych, ostatniego dnia danego miesiąca i obejmują należności naliczone w tym miesiącu. Faktury za kolejne miesiące wystawiane będą automatycznie aż do złożenia przez Użytkownika rezygnacji z otrzymywania faktur.

8.4. Faktury wystawiane są wyłącznie w oparciu o dane Użytkownika zawarte na jego Koncie.

8.5. Wszystkie opłaty za usługi świadczone przez Menthor Media w ramach portalu Boborynek uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy Menthor Media wskazany na wystawionej fakturze VAT lub w przypadku Konta Zwykłego – na tym Koncie.

 

III. Pozostałe informacje

 

9. Pozostałe informacje związane z użytkowaniem portalu Boborynek

 

9.1. Wszystkie informacje oraz materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na portalu Boborynek, są przedmiotem praw wyłącznych Menthor Media, chyba że z charakteru oraz ich usytuowania wynika, że stanowią one prawa Użytkowników portalu Boborynek. Wskazane elementy mogą być przedmiotem autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

9.2. Użytkowanie, pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w portalu Boborynek materiałów wymaga każdorazowo zgody Menthor Media. Działania tego typu nie mogą naruszać zapisów Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, interesów Menthor Media oraz Użytkowników portalu Boborynek.

9.3. Zabronione jest jakiekolwiek zbieranie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na portalu Boborynek w celu ich ewentualnej modyfikacji, dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach działalności gospodarczej, w tym także w innych serwisach internetowych oraz poza Internetem.

9.4. Zabronione jest również modyfikowanie oraz wykorzystywanie grafiki, oznaczeń Menthor Media oraz portalu Boborynek do celów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także w ramach innych serwisów internetowych.

9.5. Menthor Media może w ramach portalu Boborynek wprowadzić w przyszłości inne usługi oraz funkcje dodatkowe. Rodzaj oraz typ nowowprowadzanych usług określany zostanie jako zmiana Regulaminu lub w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników będzie zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego dla danej usługi lub funkcji regulaminu.

 

10. Zmiany Regulaminu

 

10.1. Menthor Media zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Menthor Media. Termin ten który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia na portalu Boborynek zmienionego Regulaminu.

10.2. Wszystkie Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są prowadzone na dotychczas obowiązujących zasadach.

10.3. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach każdy Użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu na portalu Boborynek, licząc od chwili wejścia w życie wprowadzonych zmian. Dodatkowo zostanie on również powiadomiony o możliwości ich akceptacji lub odrzucenia.

10.4. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Menthor Media, ze skutkiem określonym w pkt. 11.1.

 

 

11. Rozwiązanie umowy z Menthor Media

 

11.1. Każdy Użytkownik portalu Boborynek ma prawo oraz możliwość rozwiązania umowy z Menthor Media dotyczącej swojego Konta na portalu Boborynek. Wypowiedzenie umowy odbywa się w sposób opisany w pkt. 2.7 oraz w pkt. 2.8 Regulaminu.

11.2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych danego Użytkownika, z uwzględnieniem zapisów pkt. 11.5. Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować zobowiązania wobec Menthor Media oraz innych Użytkowników portalu Boborynek.

11.3. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Menthor Media za wypowiedzeniem, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres Użytkownika wskazany na jego Koncie, z podaniem przyczyny wypowiedzenia w terminie siedmiu dni kalendarzowych.

11.4. Jeżeli umowa została rozwiązana w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Menthor Media, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na portalu Boborynek bez uprzedniej zgody Menthor Media.

11.5. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Menthor Media (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 14 dni od zakończenia ostatniej Transakcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.

11.6. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na wypowiedzenie umowy dokonane przez Menthor Media. Reklamacja powinna zostać wysłana w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@boborynek.pl lub listem poleconym na adres siedziby Menthor Media. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Menthor Media terminie 30 dni od jej wpłynięcia. O wyniku jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie powiadomiony wyłącznie drogą elektroniczną, na wskazany podczas procesu Rejestracji adres e-mail w terminie 30 dni od wpłynięcia danej reklamacji.

11.7. W przypadku sporów nie objętych zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Miejscem rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Menthor Media są właściwe sądy powszechne, z tym że dla posiadaczy Konta Firma właściwy jest sąd powszechny ze względu na siedzibę Menthor Media.

 

12. Postępowanie reklamacyjne

 

12.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Menthor Media lub są realizowane niezgodnie z Regulaminem.

12.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres kontakt@boborynek.pl lub listem poleconym na adres siedziby Menthor Media. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na portalu Boborynek (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Menthor Media zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.4. Menthor Media rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie, z zastrzeżeniem, że Menthor Media może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

12.5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

 

13. Przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu portalu Boborynek

 

13.1. Menthor Media zobowiązuje się dochować należytej staranności oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań, służących zapewnieniu ciągłego, bezproblemowego oraz prawidłowego funkcjonowanie portalu Boborynek. Ze względu na charakter oraz złożoność technologiczną portalu Boborynek istnieje możliwość wystąpienia różnego rodzaju awarii lub błędów technicznych, mających swoje źródło we wszelkiego rodzaju kłopotach o charakterze technicznym, sprzętowym, związanych z wykorzystywanym oprogramowaniem lub wynikające z innych przyczyn niezależnych od Menthor Media – z działania tzw. „siły wyższej”. W każdym takim przypadku Menthor Media zobowiązuje się do maksymalnego,  możliwego do osiągnięcia w danych warunkach ograniczenia poziomu negatywnego oddziaływania  zaistniałych problemów technicznych na ciągłość oraz prawidłowe funkcjonowanie portalu Boborynek.

13.2. Awaria lub błąd techniczny oznacza sytuację, w której większość lub wszyscy Użytkownicy pozbawieni są możliwości korzystania z podstawowych funkcji portalu Boborynek; dotyczących Transakcji. W przypadku wystąpienia awarii lub błędu technicznego ustala się następujący poziom wpływu wszelkiego rodzaju awarii lub błędów technicznych na przebieg Transakcji na portalu Boborynek:

• w przypadku awarii lub błędu technicznego trwającego nie dłużej niż 6 godzin; wszystkie Transakcje, których termin zakończenia przypada na okres trwania awarii lub błędu technicznego oraz na okres 30 minut po jej usunięciu, są przedłużane automatycznie o 12 godzin;

• w przypadku awarii lub błędu technicznego trwającego dłużej niż 6 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie wystąpienia awarii, są przedłużane o 24 godziny albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny.

13.3. Menthor Media zastrzega sobie możliwość wprowadzania okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu Boborynek. Ewentualne wprowadzenie przerw technicznych służyć będzie przede wszystkim wprowadzaniu wszelkiego rodzaju udoskonaleń oraz zmian technicznych, mających na celu rozwój portalu Boborynek oraz zwiększenie poziomu jego niezawodności oraz bezpieczeństwa działania.

13.4. W celu minimalizowania negatywnego oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie portalu Boborynek oraz w celu zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia interesów jego użytkowników Menthor Media zobowiązuje się do realizacji tego typu działań w godzinach nocnych. Użytkownicy portalu Boborynek otrzymają z minimum dziesięciodniowym wyprzedzeniem informacje dotyczące dokładnego terminu oraz przewidywanego czasu trwania działań opisanych w pkt. 13.3. Regulaminu.

13.5. Ustala się następujący poziom wpływu wszelkiego rodzaju przerw technicznych na przebieg Transakcji na portalu Boborynek:

• w przypadku przerwy technicznej trwającej nie dłużej niż 12 godzin; Transakcje, których termin zakończenia wypada w okresie przerwy, są automatycznie wydłużane o 12 godzin. Oznacza to, że termin ich zakończenia wydłuża się o 12 godzin, w odniesieniu do pierwotnie zdefiniowanego czasu ich zakończenia,

• w przypadku przerwy technicznej trwającej więcej niż 12 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są automatycznie przedłużane o 24 godziny.

 

14. Załączniki do Regulaminu

 

14.1. Regulamin wraz z wymienionymi w punkcie 14.2 załącznikami, które są integralną częścią Regulaminu, stanowią cały obowiązujący tekst Regulaminu portalu Boborynek. Wszystkie inne dokumenty oraz postanowienia nie są częścią Regulaminu i nie mają odniesienia do procesów realizowanych na portalu Boborynek.

14.2. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są następujące dokumenty:

 

• Załącznik nr 1 – Opłaty na rzecz portalu Boborynek

• Załącznik nr 2 - Zasady korzystania z Forum portalu Boborynek

• Załącznik nr 3 – Polityka ochrony prywatności

 

15. Usługi dodatkowe na portalu Boborynek

 

15.1. Ogłoszenie wyróżnione, oznaczające graficzne wyróżnienie danego Ogłoszenia (oznaczenie pogrubioną czcionką oraz kolorem żółtym) wraz z  jego umieszczeniem na jednym z początkowych miejsc na liście przedmiotów oferowanych w danej podgrupie Towarów na portalu Boborynek, w podgrupie ogłoszeń specjalnych. Kolejność oraz miejsce (pozycja na liście) umieszczania danego ogłoszenia wyróżnionego w podgrupie ogłoszeń specjalnych zależy wyłącznie od parametrów czasowych; tzn. od kolejności zgłoszenia danego ogłoszenia oraz od momentu dokonania płatności za ww. usługę. Usługa dostępna jest dla wszystkich Użytkowników portalu Boborynek. Koszt usługi, zależny jest od okresu jej trwania;  zawarty jest on  w załączniku nr 1 do Regulaminu.

15.2. Ogłoszenie Premium, oznaczające umieszczenie ogłoszenia o parametrach opisanych w pkt. 15.1 (Wyróżnione Ogłoszenie) na jednym z czterech pierwszych miejsc w podgrupie ogłoszeń specjalnych. Kolejność oraz miejsce (pozycja na liście; od nr 1 do nr 4) umieszczania danego ogłoszenia wyróżnionego w podgrupie ogłoszeń specjalnych zależy wyłącznie od parametrów czasowych; tzn. od kolejności zgłoszenia danego ogłoszenia oraz od momentu dokonania płatności za ww. usługę. Usługa dostępna jest dla wszystkich Użytkowników portalu Boborynek. Koszt usługi, zależny jest od okresu jej trwania;  zawarty jest on  w załączniku nr 1 do Regulaminu.

15.3. Ogłoszenia specjalne – podgrupa ogłoszeń, wyróżnionych w sposób graficzny na portalu Boborynek. Wyróżnienie ogłoszenia następuje poprzez oznaczenie go pogrubioną czcionką oraz kolorem żółtym. Dodatkowo ogłoszenia specjalne umieszczane są na początku każdej podgrupy ogłoszeń, odnoszącej się do określonej grupy towarów oferowanych na portalu Boborynek. Wyróżnia się dwa rodzaje ogłoszeń specjalnych: Ogłoszenie wyróżnione (pkt. 15.1) oraz Ogłoszenie Premium (pkt.15.2). Koszt zamieszczenia określonego rodzaju ogłoszenia specjalnego zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

15.4. Ustala się termin wprowadzenia Ogłoszeń specjalnych na dzień 01.12.2014.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu portalu Boborynek – Opłaty na rzecz portalu Boborynek

 

1. Wszystkie Transakcje oraz usługi dostępne na portalu Boborynek są bezpłatne, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 2, 3 oraz 4 niniejszego Załącznika.

2. Abonament miesięczny z tytułu prowadzenia Konta Firma na portalu Boborynek wynosi 40,00 zł netto za każde Konto Firma.

3. Jednorazowa opłata z tytułu zamieszczenia Ogłoszenia wyróżnionego, opisanego w pkt. 15.1. Regulaminu portalu Boborynek, zależy od długości jego trwania i wynosi:

• 5 PLN brutto – 7 dni,

• 8 PLN brutto – 14 dni,

• 12 PLN brutto – 28 dni.

4. Jednorazowa opłata z tytułu zamieszczenia Ogłoszenia Premium, opisanego w pkt. 15.2. Regulaminu portalu Boborynek, zależy od długości jego trwania i wynosi:

• 15 PLN brutto – 7 dni,

• 25 PLN brutto – 14 dni,

• 40 PLN brutto – 28 dni

5. Każdy Użytkownik Konta Firma uzyskuje trzymiesięczne zwolnienie z opłaty (Abonamentu), wymienionego w pkt. 2 niniejszego Załącznika, liczone od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po którym nastąpiła jego rejestracja na portalu Boborynek.

6. Pobieranie opłat wymienionych w punkcie 3 oraz 4 niniejszego załącznika nastąpi od dnia 01.12. 2014 r.

7. Opłaty z tytułu prowadzenia Konta Firma z opcją Exclusive ustalane są każdorazowo indywidualnie, metodą negocjacji pomiędzy Menthor Media Sp. z o.o. a podmiotem prowadzącym Konto Firma z opcja Exclusive. Dla Kont Firma z opcją Exclusive podpisywane będą dodatkowe pisemne umowy, zawierające wynegocjowane warunki współpracy.

8. Opłaty na rzecz portalu Boborynek dokonywane są przy użyciu następujących narzędzi:

• przelew PayPal,

• przelew na rachunek bankowy Mentor Media na podstawie wystawionej faktury Vat.

9. Wybór oraz dokonanie płatności przy użyciu jednego z wymienionych w pkt. 8 Załącznika nr 1 do Regulaminu portalu Boborynek narzędzi oznacza akceptację właściwego dla danego narzędzia regulaminu płatności.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu portalu Boborynek – Zasady korzystania z Forum portalu Boborynek

 

1. Informacje ogólne

 

1.1. Do zamieszczania wpisów oraz dodawania własnych wątków na Forum portalu Boborynek uprawniony jest każdy zarejestrowany Użytkownik portalu Boborynek, który dokonał prawidłowego zalogowania do portalu Boborynek.

1.2. Użytkownicy portalu Boborynek, którzy nie zalogowali się do portalu Boborynek oraz inne osoby, niebędące Użytkownikami portalu Boborynek mogą przeglądać zamieszczone na Forum wątki oraz wypowiedzi bez prawa i możliwości dokonywania jakichkolwiek wpisów na Forum.

1.3. Użytkownik portalu Boborynek zobowiązuje się do dokonywania wpisów oraz publikowania treści i materiałów na Forum w sposób nienaruszający postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego Załączników, w szczególności zaś zobowiązuje się do:

niezamieszczania treści, materiałów (graficznych, dźwiękowych, video i innych), informacji lub linków (odsyłaczy) do tego typu informacji, które:

• naruszają w jakikolwiek sposób obowiązujące przepisy prawne,

• naruszają uprawnienia osób trzecich (w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej),

• naruszają reputację Menthor Media oraz portalu Boborynek,

• których wystawienie może być uznane za naruszenie obowiązujących norm społecznych, dobrych obyczajów lub innych aspektów oraz zasad tzw. współżycia społecznego,

• stanowią bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla Użytkowników portalu internetowego Boborynek, innych osób niezwiązanych z portalem Boborynek lub otoczenia (np. szkodliwe oprogramowania komputerowego, szkodliwe porady, zdjęcia, pliki audio i video itp.),

• do których Użytkownik uzyskał dostęp w sposób niezgodny z prawem, naruszający obowiązujące przepisy i regulacje prawne oraz interesy osób trzecich.

1.4. Niezależnie od powyższych zastrzeżeń zabronione jest również zamieszczanie treści oraz materiałów, które zawierają następujące informacje:

• nazw i/lub adresów konkurencyjnych serwisów internetowych wobec portalu internetowego Boborynek oraz odsyłaczy (linków) do takich stron,

• nazw i/lub adresów stron lub  serwisów internetowych zawierających szkodliwe treści lub treści, które mogą naruszyć tzw. zasady współżycia społecznego (np. urażające uczucia religijne, prawa mniejszości) oraz odsyłaczy (linków) do takich stron,

• jakichkolwiek elementów lub odsyłaczy do stron internetowych, za pośrednictwem których możliwe jest prowadzenie działalności zbieżnej z przedmiotem działalności portalu internetowego Boborynek,

• jakichkolwiek reklam i każdej innej formy promocji towarów i usług oferowanych poza portalem Boborynek, z wyłączeniem nazw własnych produktów i usług, stanowiących element prowadzonej na Forum portalu internetowego Boborynek dyskusji,

• reklam lub informacji związanych z planowaniem lub organizowaniem konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań o charakterze technicznym lub organizacyjnym, w wyniku których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania, w sposób uznaniowy  lub poprzez osiągnięcie odpowiedniego poziomu wartości zakupów.

1.5. Użytkownik Forum portalu internetowego Boborynek ponosi pełną odpowiedzialność (w tym także o charakterze karnym, cywilnym, odszkodowawczym) za treść wszystkich informacji zamieszczonych na Forum portalu internetowego Boborynek.

1.6. Zamieszczenie jakichkolwiek informacji przez Użytkownika na Forum portalu internetowego Boborynek oznacza zgodę Użytkownika na jej publikację w celach promocyjnych przez Menthor Media w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Menthor Media.

 

2. Uczestnictwo Menthor Media w procesie wymiany informacji na Forum portalu Boborynek

 

2.1. Menthor Media oraz Forum portalu internetowego Boborynek nie są stroną jakichkolwiek działań dokonywanych przez Użytkowników (w tym np. ewentualnych, zawieranych na Forum portalu internetowego Boborynek umów) i nie ponoszą odpowiedzialności za:

• jakiegokolwiek zachowania Użytkowników na Forum portalu internetowego Boborynek, zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

• jakiekolwiek następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie treści Regulaminu,

2.2. Menthor Media oraz portal internetowy Boborynek zastrzegają sobie prawo do usunięcia z Forum portalu internetowego Boborynek wszelkiego rodzaju treści i materiałów w następujących przypadkach:

• gdy czynności związane z nimi naruszają w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy i regulacje prawne,

• gdy czynności związane z nimi wywierają negatywny wpływ na dobre imię Menthor Media oraz portalu internetowego Boborynek.

2.3. W przypadku, gdy działania Użytkownika:

• są sprzeczne z zapisami Regulaminu,

• mogą naruszać interesy lub bezpieczeństwo innych Użytkowników portalu internetowego Boborynek,

• mogą naruszać interesy lub bezpieczeństwo osób niezwiązanych z portalem internetowym Boborynek,

• zagrażają w jakikolwiek interesom Menthor Media lub portalu internetowego Boborynek,

• wywierają negatywny wpływ na dobre imię Menthor Media lub portal internetowy Boborynek,

• w jakikolwiek inny sposób szkodzą Menthor Media lub portalowi Boborynek;

Menthor Media może podjąć następujące działania:

• zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,

• ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu internetowego Boborynek,

• uzależnić dalsze korzystanie z portalu internetowego Boborynek od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.

Niezależnie od faktu zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Menthor Media.

2.4. Menthor Media oraz Administrator portalu Boborynek nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub zapisami Regulaminu.

2.5. Menthor Media oraz Administrator Forum portalu internetowego Boborynek nie zapewniają prawdziwości oraz poprawności merytorycznej treści zamieszczanych przez Użytkowników na Forum portalu Boborynek oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty lub szkody będące rezultatem wykorzystania lub przewarzania informacji, materiałów lub treści zamieszczonych na Forum portalu Boborynek.

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu portalu Boborynek – Polityka ochrony prywatności

 

1. Polityka ochrony prywatności

 

1.1. Menthor Media zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania oraz administrowania danymi Użytkowników.

1.2. Menthor Media zobowiązuje się do stosowania właściwych środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu ochrony przetwarzanych danych Użytkowników.

1.3. Menthor Media zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom lub podmiotom niepowołanym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Zbiór danych Użytkowników portalu Boborynek został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Został on wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 25174/2013. Administratorem danych osobowych jest Menthor Media.

1.5. Podstawą dla procesu przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników portalu Boborynek, jak również odpowiednie regulacje prawne upoważniające Menthor Media do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w ramach portalu Boborynek.

1.6. Podanie przez Użytkowników jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem danych wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3. Regulaminu oraz w pkt. 2.4. Regulaminu dla aptek, których podanie jest niezbędne do zawarcia z Menthor Media umowy o świadczenie usług w ramach portalu Boborynek. Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

1.7. Dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do:

• celów księgowych,

• do nawiązywania kontaktu z Użytkownikiem w celu prowadzenia normalnej obsługi na portalu Boborynek,

• do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach portalu Boborynek.

Dane te mogą zostać wykorzystane do weryfikacji, czy podmiot lub osoba dokonująca Rejestracji spełnia warunki wymagane przez Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

1.8. Dane kontaktowe mogą zostać wykorzystywane przez Menthor Media do wysyłania informacji o Menthor Media oraz o świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

1.9. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych osobowych, w tym elektronicznego adresu e-mail przez Menthor Media w celu prowadzenia działalności o charakterze marketingowym, prowadzenia badań statystycznych z przeznaczeniem wyników tych badań na podnoszenie jakości usług świadczonych przez Menthor Media, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

1.10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail informacji o charakterze komercyjnym, handlowym, wszelkiego rodzaju komunikatów dotyczących zmian oferty, powiadomień, oraz innych wiadomości od Administratorów portalu Boborynek.

1.11.Wszystkie ankiety oraz formularze znajdujące się gościnnie na portalu Boborynek, które nie są obsługiwane przez portal Boborynek (co zawsze jest zaznaczone), nie podlegają zapisom Ochrony Prywatności.

1.12. Ochrona Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe wysyłane są przez portal Boborynek zgodnie z treścią Regulaminu.

1.13. Dane Użytkowników mogą być udostępniane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim za zgodą Użytkownika.

1.14. Menthor Media zapewnia Użytkownikom dostęp oraz możliwość przeglądania i modyfikacji swoich danych osobowych. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 2.6. Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

1.15.Menthor Media może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli:

• Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Menthor Media,

• Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył zapisy Regulaminu,

• Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa,

a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

1.16.Menthor Media wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o charakterze demograficznym.

 

2. Pliki cookies

 

2.1. Menthor Media używa tzw. plików cookies do obsługi portalu Boborynek.

2.2. Menthor Media używa dwóch rodzajów plików cookies: stałych – przechowywanych w komputerze lub innym urządzeniu umożliwiającym korzystanie z Internetu aż do momentu ich usunięcia przez Użytkownika (lub do momentu zniszczenia danego urządzenia) oraz seryjnych, pozostających w komputerze lub innym urządzeniu umożliwiającym korzystanie z Internetu wyłącznie do czasu zakończenia korzystania z danej sesji internetowej.

2.3.Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają optymalnie dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Służą one również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z portalu Boborynek. Wyłączenie w używanej przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia, ale może w pewnym stopniu utrudnić korzystanie z portalu Boborynek. Używanie plików cookies jest całkowicie bezpieczne dla Użytkowników oraz ich komputerów.

2.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• poprawy jakości treści prezentowanych na niniejszej stronie internetowej oraz ich dostosowaniu do indywidualnych potrzeb oraz preferencji poszczególnych Użytkowników,

• poprawy szybkości i płynności działania portalu Boborynek,

• celów statystycznych, związanych z monitoringiem oraz analizą jakościową oraz ilościową Użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową,

• zapewnienia optymalizacji oferty reklamowej, dostosowanej do wymagań oraz preferencji poszczególnych Użytkowników lub grup Użytkowników portalu Boborynek,

• zagwarantowaniu ciągłości sesji każdego zalogowanego Użytkownika portalu Boborynek (po uprzednim  zalogowaniu), oznaczającej sytuację, w której zalogowany Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu Boborynek wielokrotnie wpisywać swojego loginu i hasła;

2.5. Menthor Media zastrzega sobie prawo do używania plików cookies innych, współpracujących z portalem Boborynek podmiotów. Szczegółowe informacje dotyczące tych plików cookies znajdują się na stronach internetowych współpracujących partnerów.

2.6. Każdy Użytkownik może dowolnie zmieniać ustawienia dotyczące otrzymywania lub blokowania plików cookies poprzez zmianę odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że blokada lub ograniczenie funkcjonalności plików cookies może negatywnie wpłynąć na jakość korzystania z niniejszego portalu internetowego.

2.7. Szczegółowe informacje dotyczące specyfiki oraz cech charakterystycznych plików cookies znaleźć można na stronie internetowej: http://www.aboutcookies.org/

 

Informacje prawne
Kontakt
Regulamin
Faq
Partnerzy
Portal Boborynek.pl to obowiązkowe miejsce dla każdego rodzica i opiekuna. Znajdziesz tutaj nowe oraz używane artykuły dla dzieci, artykuły do karmienia, gry, zabawki, wózki i wiele innych przydatnych produktów i akcesoriów. Możesz kupować, sprzedawać i wymieniać się z innymi użytkownikami. Zapoznasz się również z poradami doświadczonych ekspertów: pedagogów, psychologów, lekarzy i dietetyków. Wszystko co jest niezbędne dla Ciebie oraz dla Twojego dziecka.